Kiểm soát chất lượng

Mục đích bảo vệ Chất lượng của mọi sản phẩm của chúng ta, Otalum đã xây dựng một hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn bao gồm bảy đợt kiểm tra cho hầu hết mọi quá trình sản xuất. BJDZ bảy cuộc kiểm tra là kiểm tra nguyên liệu thô, chủ yếu cho các thỏi nhôm trong sạch, thanh tra cho thanh nhôm, chủ yếu cho cấu trúc hóa học, thanh tra xuất sắc, chủ yếu cho các chất đo lường và cơ khí, thanh tra để điều trị mặt đất, chủ yếu cho chất lượng đích, màu và vi khuẩn cuối cùng, lần kiểm tra thứ hai cho xong trước khi đóng gói. (


Phần sau là bảng mạch sản xuất và kiểm tra).
Flow Chart

Tin mới nhất trên blog
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
info@otalum.com
0086-755-29991176